Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů pro potenciální zákazníky a zákazníky KRAL&PARTNER, s.r.o.

(dále jen “Informační memorandum”)

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů společností KRAL&PARTNER, s.r.o., IČO: 26798042, se sídlem V Troskách 1238/29, 700 30 Ostrava – Zábřeh, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 25496 (dále jen “Společnost” nebo „my“).

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování. Tento dokument bude pravidelně aktualizován.

S vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme žádným třetím osobám, s výjimkou případů, kdy máme váš souhlas, ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení apod.).

Osobní údaje dětí (tedy osob mladších 18 let) zpracováváme, jen pokud za dítě jednal nejprve jeho rodič nebo jiný zástupce. Zásady pro zpracování osobních údajů, platí i vůči dětem v nezměněném rozsahu. Jako rodič nebo jiný zástupce dítěte nesete odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o dítěti není v rozporu s jeho zájmy a že dítě o zpracování osobních údajů námi i o jeho právech srozumitelně informujete.

Doporučujeme vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Byly zpracovány tak, aby byly pro Vás co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme. V případě vašich dotazů nás prosím kontaktujte na info@kralpartner.cz.

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podniknout kroky uvedené níže.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží:
Úřad pro ochranu osobních údajů adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
tel.: 234 665 111 | web: www.uoou.cz

Správce vašich údajů

Správcem vašich údajů je společnost KRAL&PARTNER, s.r.o., regulovaný subjekt pod dohledem České národní banky, Finančního arbitra, Finančního analytického úřadu a dalších orgánů veřejné moci, vykonávající činnost zprostředkovatele finančních produktů, které jste údaje poskytli nebo která je od vás získala k naplnění jednoho nebo více účelů.

Společnost provádí svou činnost prostřednictvím svých spolupracovníků a zaměstnanců, kteří jsou ve smluvním vztahu se Společností a jsou Společností pověřeni ke zpracování osobních údajů v rozsahu dále uvedeném. Vaše osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie.

Jaké údaje o Vás zpracováváme?

V rámci naší hlavní činnosti zprostředkovatele finančních služeb o Vás zpracováváme různé kategorie osobních údajů, na základě, kterých by bylo možné identifikovat daný subjekt údajů. Těmito kategoriemi jsou:
• identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, telefon, e-mailová adresa);
• údaje vztahující se k předmětné smlouvě (např. pojištění —technický průkaz vozidla);
• údaje pro zjištění potřeb a požadavků zákazníka (např. povolání, rodinné poměry, vzdělání, provozované sporty a koníčky, údaje získané na základě záznamů z jednání);
• další Vámi dobrovolně poskytnuté údaje pro poskytnutí služby zprostředkování finančních produktů.

Společnost dále může poskytovat služby a zprostředkovávat uzavření smlouvy i v dalších oblastech mimo trh s finančními produkty, v takových případech o Vás zpracováváme údaje, které jsou potřebné pro uzavření smlouvy, obhajobu našich právních nároků a pro účely plnění našich právních povinností (např. osobní údaje potřebné pro dodržení požadavků AML zákona).

Pro jaké účely se zpracovávají Vaše osobní údaje?

Právní základy zpracování:
1) Plnění povinností vyplývajících zejména z následujících právních předpisů:
Poskytnutí některých osobních údajů stanovují jednotlivé oborové zákony, jako předpoklad pro poskytnutí služby finančního zprostředkování. V případě neposkytnutí právními předpisy požadovaných osobních údajů Vám nemusí být Společností poskytnuty požadované služby, nebo nebude možné zprostředkovat uzavření smlouvy.

• zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále a výše jen „AML zákon“) – pro plnění povinnosti vyplývající z AML zákona při zprostředkování všech finančních služeb, vyjma neživotního pojištění, a dále u poskytování dalších služeb či pro zprostředkování uzavření smluv, kde má Společnost povinnost plnit požadavky AML Zákona. Pro plnění povinností vyplývajících z AML zákona o Vás zpracováváme po dobu deseti let od ukončení obchodního vztahu zejména: jméno a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství (u podnikajících fyzických osob pak obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby), druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, kopii průkazu totožnosti, povolání, telefonní číslo a e-mailovou adresu, údaj, zda jste či nejste politicky exponovanou osobou nebo osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí;
• zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu – pro plnění povinností dle tohoto zákona zpracováváme po dobu 5 let (nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší) zejména předsmluvní a smluvní dokumentaci, záznamy a dokumenty týkající se investičních služeb a obchodů dostatečné k tomu, aby na jejich základě mohla ČNB v rozsahu stanovenými právními předpisy sledovat dodržování požadavků právních předpisů;
• zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru – pro plnění povinností dle tohoto zákona po dobu 5 let (v případě zprostředkování smlouvy), nebo po dobu 1 roku (v případě zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru ze strany finanční instituce) – nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší, zpracováváme předsmluvní a smluvní dokumentaci;
• zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření – pro plnění povinností dle tohoto zákona zpracováváme po dobu 10 let od okamžiku výkonu činnosti směřující k uzavření smlouvy, příp. po dobu 10 let od uzavření smlouvy
o doplňkovém penzijním spoření (3 roky v případě záznamů komunikace zachycující jednání o uzavření doplňkového penzijní spoření) zejména předsmluvní a smluvní dokumentaci;
• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro plnění povinností vyplývající z tohoto zákona jsou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu promlčecí doby, tj. po dobu 15 let (nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší);
• zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, pro plnění povinností vyplývající z tohoto právního předpisu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu zákonné promlčecí doby, tj. po dobu 15 let (nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší).

V případě zahájení soudního, správního či jiného řízení, vztahujícího se k Vašim osobním údajům, zpracovává Společnost Vaše osobní údaje po celou dobu trvání takového řízení, a to v nezbytném rozsahu.

Společnost plní své zákonné povinnosti v rámci poskytování součinnosti České národní bance, soudům, orgánům činným v trestním řízení, exekutorům, notářům, insolvenčním správcům a dalším orgánům veřejné moci dle příslušných právních předpisů.

2) Plnění smlouvy, poskytnutí služby a/nebo opatření přijatá před uzavřením smlouvy, poskytnutím služby:
Osobní údaje zpracováváme již od doby započetí jednání o uzavření smlouvy/poskytnutí služby s potenciálním zákazníkem, který projevil zájem o zprostředkování smlouvy/služby. Osobní údaje zpracováváme pro účely realizace Vámi požadovaného smluvního vztahu či požadované služby. Osobní údaje zpracováváme v rámci přípravných jednání pro účely posouzení Vašich požadavků a potřeb, zkušeností a znalostí v oblasti finančních služeb, Vaší finanční situace, majetkových a rodinných poměrech, zaměstnaní a/nebo podnikatelské činnosti, vzdělání apod. V souvislosti s uzavřením smlouvy jsou Společností zpracovávány také osobní údaje, které jsou potřeba pro uzavření smlouvy s danou finanční institucí, přičemž u takových osobních údajů vystupujeme v roli zpracovatele osobních údajů.

Tyto osobní údaje se zpracovávají po dobu trvání smluvního vztahu s Vaší osobou a následně do doby promlčení možných nároků z tohoto smluvního vztahu vyplývajících, pokud jiný právní předpis nestanoví lhůt u delší.

V případě, kdy nedojde k uzavření smlouvy a/nebo k poskytnutí služby Společností, jsou osobní údaje v interním systému zpracovávány max. po dobu 12 měsíců, následně dochází k jejich archivaci až do doby promlčení všech případných nároků vyplývajících zjednání a činností souvisejících sjednáním o uzavření smlouvy a/nebo poskytnutí služby, pokud jiný právní předpis nestanoví lhůtu delší.

3) Oprávněné zájmy správce:
Na právním základě našeho oprávněného zájmu či třetí strany zpracováváme Vaše osobní údaje zejména v následujících situacích:
• zpracování osobních údajů osob, které nejsou smluvní stranou – na tomto právním základě zpracováváme osobní údaje osob, které nejsou smluvní stranou smlouvy. Jedná se zejména o údaje Vašeho partnera, dítěte, např. jakožto pojištěné osoby, osoby obmyšlené, a další osoby, jejichž osobní údaje jsou nezbytné k výkonu zprostředkovatelské činnosti;
• marketingové aktivity při naplnění podmínky, že můžete vzhledem k okolnostem zasílání obchodních sdělení důvodně předpokládat – zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu je považováno za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Přímý marketing zahrnuje nabízení služeb, jíž je subjekt údajů zákazníkem, lze-li předpokládat existenci legitimního oprávněného zájmu správce; právní základ oprávněného zájmu se naopak neuplatní na předávání osobních údajů za účelem zasílání marketingových sdělení třetím stranám, se kterými nemá subjekt údajů relevantní existující vztah – zde by byl potřeba souhlas subjektu údajů s tímto účelem zpracování;
• interní administrativní potřeby Společnosti;
• rozvoj obchodní činnosti, tj. oslovování potenciálních zákazníků a nabízení našich služeb, služeb třetích stran;
• profilování údajů, které o Vás evidujeme, a to za účelem nabídky služeb Společnosti, avšak bez jakýchkoliv právních důsledků pro Vaši osobu;
• předcházení budoucím právním sporům a ochrana práv a právem chráněných zájmů Společnosti ve vztahu k Vaší osobě, finanční instituci či další třetí osobě. Pro tyto účely o Vás můžeme zpracovávat osobní údaje týkající se zdravotních nebo trestních záznamů, avšak pouze v případě, že jsou takové informace nezbytné pro stanovení, uplatnění nebo obhájení právního nároku Společnosti.

Existují také další případy, kdy potřebujeme sdílet a/nebo zpřístupňovat Vaše osobní údaje, aby bylo možné je řádně zpracovávat. Mezi osoby, se kterými můžeme sdílet tyto údaje a/nebo kterým je můžeme zpřístupnit, patří např. externí dodavatelé (např. společnosti poskytující poštovní služby a tiskárny, dodavatelé informačních technologií a systémů, společnosti poskytující právní dokumenty, právní poradci a další osoby, které se podílejí na poskytování našich služeb) či orgány veřejné moci.

Jaká jsou Vaše práva při zpracování osobních údajů?

V následujícím textu uvádíme shrnutí Vašich práv týkajících se Vašich osobních údajů.

• Právo být informován – znamená právo na poskytnutí jasných, transparentních a snadno srozumitelných informací o Vašich právech a o tom, jak používáme Vaše osobní údaje. Proto Vám také sdělujeme informace obsažené v tomto Informačním memorandu.

• Právo na přístup – znamená právo na přístup k Vašim osobním údajům (pokud je zpracováváme) a jiným osobním informacím (podobné těm, které jsou uvedeny v tomto Informačním memorandu). To proto, abyste si byli jistí a mohli si případně ověřit, zda používáme Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.

• Právo na opravu – znamená právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.

• Právo na výmaz – také označováno jako „právo být zapomenut“ – umožňuje Vám požádat o smazání nebo odstranění Vašich osobních údajů tam, kde neexistuje žádný důvod pro jejich další zpracování. Nejedná se však o právo absolutní – i nadále můžeme mít právo nebo povinnost Vaše osobní údaje uchovávat, například v případech, kde máme zákonnou povinnost tak činit, nebo pokud máme jiný platný důvod k jejich uchování.

• Právo na omezení zpracování – znamená, že v určitých situacích máte právo „zablokovat“ nebo omezit další používání Vašich osobních údajů z naší strany. Pokud je zpracování omezeno, můžeme Vaše údaje pořád uchovávat, ale nemůžeme je dále používat. Pro tento účel vedeme seznamy osob, které požádaly o omezení zpracování, abychom se ujistili, že omezení bude respektováno i v budoucnu.• Právo na přenositelnost – znamená Vaše právo získat kopii osobních údajů, které jste nám poskytli a znovu je použít nebo sdílet pro osobní účely. Osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, urovnaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
• Právo vznést námitku – znamená Vaše právo vznést námitku proti určitým typům zpracování osobních údajů, včetně zpracování pro účely zasílání obchodních sdělení

• Právo podat stížnost – znamená Vaše právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,

Úřad pro ochranu osobních údajů adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha
tel.: 234 665 111 | web: www.uoou.cz

Výše uvedená práva můžete uplatnit písemně volnou formou zasláním na adresu info@kralpartner.cz. Žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis, nebo může být zaslána prostřednictvím datové schránky daného subjektu údajů.

Z jakých zdrojů zpracovávané osobní údaje pochází?

Vaše osobní údaje zpracovávané Společností pro účely výše uvedené pocházejí z následujících zdrojů:
◦ údaje jste nám poskytli Vy, např. v souvislosti s poskytnutím služby, uzavřením smlouvy a/nebo dobrovolně v průběhu spolupráce/obchodního vztahu,
◦ údaje jsme získali od finanční instituce, se kterou spolupracujeme, a se kterou jsou osobní údaje sdíleny na základě smluvního vztahu,
◦ od třetí osoby, která doporučila naše služby Vaší osobě,
◦ od orgánů veřejné moci,
◦ z veřejně dostupných zdrojů – veřejné evidence a Vámi zveřejněné údaje na internetu.

Propojení údajů

Společnost sdružuje údaje o Vás v interních systémech. Pokud uzavíráte například další smlouvu, tyto informace budou propojeny také s Vašimi dalšími údaji, které jste nám poskytli již dříve. Tímto je zaručena aktuálnost všech dat.

Kdo se může stát příjemcem osobních údajů?

Vaše osobní údaje poskytujeme v odůvodněných případech a jen v oprávněných případech těmto kategoriím příjemců:
• finančním institucím, se kterými máme uzavřenou smlouvu za účelem zprostředkování jejich finančních produktů a služeb (seznam spolupracujících finančních institucí naleznete na webových stránkách Společnosti),
• našim obchodním partnerům za účelem uzavření smlouvy či poskytnutí služby na Vaši žádost,
• orgánům veřejné moci (ČNB, Finanční arbitr apod.) a soudům (zejm. při plnění našich zákonných povinností),
• poskytovatelům služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, archivace, právní poradenství, správa pohledávek apod.).

V případě nejasností ohledně zpracování osobních údajů nás kontaktuje na adrese sídla naší společnosti, nebo na e-mailové adrese info@kralpartner.cz.

KRAL&PARTNER, s.r.o.